ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)

Saturday 13 Aug 2016 2:25am
ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ (Rava Vada)
 

ಸಬಾರ್ ಥರಾಂಚೆ ವಡೆ ಆಸಾತ್. ವಡ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ರವ್ಯಾಚೆ ವಡೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾಂವ್.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ರವೊ 1/2 ಕಿಲೊ, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ 8, ಪಿಯಾವ್ 4, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1/2 ಕಪ್, ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾ 1 ಕುಲೆರ್, ದಂಯ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಕನ್ಪಿರ್ ಬಾಜಿ, ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ತೂಪ್ ¼ ಕಿಲೊ

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬಾನಾಲ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಘಾಲಾ. ತಾಕಾ ಪಿಯಾವ್, ಕನ್ಪಿರ್ ಬಾಜಿ, ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾ ಮೀಟ್, ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ ಆನಿ ದಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಾಲವ್ನ್ ದವರಾ.

ಗ್ಯಾಸಾಚೆರ್ ಬಾನಾಲೆಂ ದವರ್ನ್ ತಾಕಾ ತೂಪ್ ಘಾಲಾ. ತೂಪ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಗುಳೆ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬಾನಾಲ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾ. ಬರೆ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಾ.

ಚೆಟ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.