ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ (Colocasia Leaves Chutney)

Sunday 31 Jul 2016 8:52am
ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ (Colocasia Leaves Chutney)
 

ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಹುನೊನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ. ಮಲೆನಾಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್’ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ವನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 10-15 ಆಳ್ವಾ ಪಾನಾಂ, ಲೊಸುಣ್, ಒವೊಂ, ಮೀಟ್, ಆಮ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಆಳ್ವಾಚಿಂ ತರ್ನಿ ಪಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ಸುಖಯ್ಜಯ್. ಜಿವಿಂಚ್ ಕಾತರ್ತಾನಾ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊರೊಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಟ್, ಆಮ್ಸಾಣ್, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಉಕ್ಡಿಜಯ್. ಆಮ್ಸಾಣೆ ಬದ್ಲಾ ಆಂಬಾಡೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆ. ಆಂಬಾಡೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ಯೆತಾ.

ಬರೆಂ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒವೊಂ ಆನಿ ಲೊಸ್ಣೆನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಚಡ್’ಚ್ ಘಾಲಿಜಯ್.

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಳ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.