ಚಣೆಂ-ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ (Chana-Bread Bonda)

Tuesday 19 Jul 2016 12:09pm
ಚಣೆಂ-ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ (Chana-Bread Bonda)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉಕಡ್ಲೆಲೆ ಏಕ್ ಕಪ್ ಕಾಬುಲಿ ಚಣೆಂ, 2 ಕಾಪಾಂ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್, 2 ಶಿಂದ್’ಲ್ಲಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, 1/4 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ, ದೂದ್ 1 ಕಪ್, ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ತೇಲ್, ಮೀಟ್

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಣ್ಯಾಂಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಿಜಯ್. ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ದುದಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ದವರಿಜಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಕನ್ಪಿರ್ ಭಾಜಿ, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, ಜಿರ್ಯ್ಯಾ ಪಿಟೊ, ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್.

ಎಕಾ ಬಾನಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗ್ಯಾಸಾರ್ ದವರಿಜಯ್. ತೇಲ್ ಖತ್ಕತ್ತಾನಾ ಭರ್ಸುನ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಟಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೆ ಕರ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಭಾಜುನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಡಿಜಯ್. ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಂಡಾ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.