ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ (Dry Fruits Pulav)

Sunday 17 Jul 2016 11:33am
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪುಲಾವ್ (Dry Fruits Pulav)
 

ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಾವಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಟ್’ಮೂಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್. ಸಗ್ಳೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಾಪರ್ನ್ ಪುಲಾವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖಾತಿತ್. 

ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ಕಪ್ ತಾಂದುಳ್, 10 ಬಾದ್ಮಾಂ, 10 ಕಾಜುಚೆ ಮೊಯ್, 10 ಕಿಸ್ಮಿಶೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೂಪ್, ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ, ಮಿರಿಂ, ಜಾಯ್ಫಳ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಎಕಾ ಬಾನಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರಾ. ತೂಪ್ ಕರ್ಗಾತಾನಾ ತಾಕಾ ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ, ಮಿರಿಂ, ಬಾದ್ಮಾಂ, ಕಾಜುಚೆ ಮೊಯ್, ಕಿಸ್ಮಿಶ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂದುಳ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಶಿತ್ ಶಿಜ್ತಾ ವರೇಗ್ ದವರಾ. ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಂವ್ಶಾಚ್ಯಾ ರೈತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೆವ್ಯೆತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.