ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ (Chicken Green Masala Dry)

Wednesday 13 Jul 2016 5:13am
Naveen Kulshekar
ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಡ್ರೈ (Chicken Green Masala Dry)
 

ಅಳೆನಾಕ್: 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರೆ ಭಾಜಿ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 2 ಇಂಚಾ ಇತ್ಲೆಂ ಆಲೆಂ, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 6 ಮಿರಿಯಾಂ, 1 ಇಂಚ್ ತಿಕೆಸಾಲ್, 4 ಲೊಂಗಾಂ, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಲಿಂಬ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ (ವಿಂಗಡ್ ದವರ್)

ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಗಂದ್ ವಾಟ್. ಅರ್ಧೊ ಕಿಲೊ ಕುಂಕಾಡ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ ಆನಿ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ವಾಟುನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಆಳೆನ್ ಚಿಕನಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ದವರ್. ಮಸಾಲೊ ಭರ್ಸಿತಾನಾ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್. ಆನಿ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್’ಯಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಸುನ್ 20 ಮಿನುಟಾಂಬರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ದಾಟ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೆರ್ ದವರ್. ತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಸಾಲೊ ಲಾವ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ಭಾಜ್. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಬರ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಕರಿತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಧಾಂಪುನ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉಕ್ಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್. ಉದಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಘಾಲಿನಾಯೆ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.