ಕೆಳ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ (Banana Tea)

Tuesday 5 Jul 2016 5:52am
ಕೆಳ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ (Banana Tea)
 

ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬಾರ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ. ಜರ್ತರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನೀದ್ ಸಾರ್ಕಿ ಪಡಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ತಾ. ಮತ್ ಇರಾರ್ ಜಾತಾ. ಶಿರಾಂಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಪಡ್ತಾ. ಪೀಂತ್’ಯಿ ಚಾಳಾತಾ. ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂನಿ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ಜಾತಾ. ತುಮ್ಚಿ ಮತ್ 100 ಮೈಲಾಂ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೂಡ್ ಧಾಂವಾನಾ. ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ ಕೀ, ಟಿ.ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ವಕಾತ್ ವ ನಿದೆಚಿ ಗುಳಿ ನ್ಹಯ್. ಹಿ ಏಕ್ ಕೆಳ್ಯಾಚಿ ಚ್ಹಾ! ಬಾರಿಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತಿ ಘರಾ ಕರ್ಯೆತ್.

ಕೆಳ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಆನಿ ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಮ್ ಆಸಾ. ಮೆಗ್ನೇಶಿಯಮ್ ನಿದೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವ್ರಾಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಕೆಳೆಂ ರಸಾಯನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬರೆಂ ಜೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಕೆಳೆಂ ತಾಚೊ ದೇಂಟ್ ಕಾತರ್ನ್ ಎಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್ನ್ ಕೆಳ್ಯಾ ಸಮೇತ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕ್ಡಿಜೆ. ಆನಿ ತೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜೆ. ಫಕತ್ 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೀ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ.

Hefty

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.