ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)

Thursday 23 Jun 2016 4:50am
ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ (Beaten Rice Chivda)
 

ಭರ್ಪೂರ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ/ಗೆಲ್ಲಿಂ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಚಟ್’ಪಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫೊವ್ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೊ. ಹಾಕಾ ಫೊವಾಚೊ ಚಿವ್ಡಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಫೊವ್, ಭುಂಯ್ ಚಣೆ, ಲೊಸುಣ್, ಬಾರಿಕ್ ಸುಕ್ಯಾ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಆನಿ ಬೆವಾಪಾಲೊ.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬಾನಾಲ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ತೇಲ್ ತಾಪಯಾ. ತಾಂತುಂ ಫೊವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಪೇಪರಾಚೆರ್ ಸೊಡಯಾ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಕಾಡಿಜಯ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶಾ ತೆಲಾಂತ್, ಭುಂಯ್ ಚಣೆ, ಖೊಬ್ರ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ, ಲೊಸುಣ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಬೆವಾಪಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭಾಜುನ್ ತ್ಯಾ ಫೊವಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೊ ಭರ್ಸಿಜಯ್. ಮೀಟ್, ಭರ್ಸಿತಾನಾ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ನ್ಹಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಬರ್ಣೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರಾ. ಮನ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾಯಾ. ಮಹಿನೊಬರ್ ದವರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.