ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

Wednesday 15 Jun 2016 4:51am
ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)
 

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ.

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:
ಮೈದಾ-1 ಕಪ್, ದಹಿಂ-1 ಕಪ್, ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾ- 3/4 ಕುಲೆರ್, ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್-1 ಕುಲೆರ್, ಬರಿ ಪಿಕ್’ಲ್ಲಿಂ 2 ಪಾಚ್ವಿಂ ಕೆಳಿಂ, ಮೀಟ್-1/2 ಕುಲೆರ್, ಸಾಕರ್-1 ಕಪ್, ತೇಲ್-1/2 ಕಪ್, ತಾಂತಿಯಾಂ-3, ಭಾಜ್’ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್-1/2 ಕಪ್,  ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್-1/2 ಕುಲೆರ್

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ :
ಒವನ್ 350 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಯಾ. ತೇಲ್ ಆನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ದವರಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಮೈದಾ, ಸೊಡಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ತೇಲ್, ದಹಿಂ, ತಾಂತಿಯಾಂ, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ ಆನಿ ಕಾಲಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈದಾ, ಸೊಡಾ, ಮೀಟ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆ ಮಿಶ್ರಣ್ ಹಾಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಲ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನಾಂತ್ ವೊತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಒವನಾಂತ್ ದವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಆಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಪೊಯ್ಲ್ ಧಾಂಕುನ್ ಪರತ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಒವನಾಂತ್ ದವರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರಿಯೆಂತ್ ತೊಪುನ್ ಉಕಡ್ಲಾಂ ವ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಉಕಡ್ಲಾಂ ತರ್ ಒವನಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರಾ. ಆನಿ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾತರಾ.

ಅಶೆಂ ರುಚಿಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ರೂಚ್ ಚಡ್ತಾ. ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಯೆತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್. ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ...

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್...

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಗರ್ಮಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್, ಕೂಲರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾ‍ಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೂಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್...

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ಲಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಘಟಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್...

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಮೆತಿಯೆಂತ್ ಆಸಾ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಚಿ ಸಕತ್!

ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸಾಕ್ರೆಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೋನ್ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. 90% ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಚಿ ಗೊಡ್ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ದಿಸುನ್...

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಶೀತ್ ಜೇವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಹರ್ಯ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶೀತ್ ಉರ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಕೋಣ್’ಯಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಶೀತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್...

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ವಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ವಜನ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ತೆಂ ಉಣೆಂ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ತೆ ತುಮಿ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಬರೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿಂ...

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಪರ್ಮಳಾಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಕಾತ್!

ಘರಾಂತ್ ಘಮ್ ಘಮ್ ಪರ್ಮಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ, ರೂಮ್ ಪ್ರೇಶ್’ನರ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಮನೋಲ್ಲಾಸಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್’ಭರಿತ್ ಕರ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ರಂಗಾಳ್ ಸುವಾದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ‘ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್’ ವೆಳಾರ್ ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್...

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ

ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪಾನಾಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕರಾ

ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ, ಹಿಂದೂ ಲೋಕ್ ತುಳ್ಸಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಾ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಜೀವನಾಂತ್ ತುಳ್ಸಿಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ತುಳ್ಸಿಂತ್ ದೋನ್ ಥರ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ರೀ ತುಳ್ಸಿ ಆನಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಳ್ಸಿ. ತುಳ್ಸಿ ಝಡಾಂ ಭರ್ಪೂರ್ ಆಮ್ಲ್’ಜನಕ್ ಭಾಯ್ರ್...

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ

ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ದಿಸಾಂನ್’ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾತಾ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ತೊವ್ಶಿಂ ಖಾಯ್ಜಯ್...

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ರಸಂ ಭಿತರ್, ಪಿಡಾ ಭಾಯ್ರ್!

ಜೆವ್ಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಜೆವಣ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ. ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯೀ ಸಾರಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಹಾತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಾನಾ. ತಾಂತುಂಯ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ರಸಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್. ಹೆಂ ರುಚಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಂತುಂ ಸಬಾರ್....

ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಣಿ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್!

ಉದ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಣಿ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್!

ದೇಶಾಂತ್ ದಾವ್ ಇತ್ಲಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾಗೀ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಶೆಂಬೊರೊಂ ಲೋಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಉದಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರ್ಗಾಲ್....

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್; ಅಲೊವೇರಾ

ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ವಕಾತ್; ಅಲೊವೇರಾ

ಅಲೊವೇರಾ, ಕಾತಿಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆಂ. ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ. ವಜನ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಲೊವೇರಾ ಉತ್ತೀಮ್ ವಕಾತ್. ಅಲೊವೇರಾ, ಸದಾಂಯಿ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಜನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿವಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ....

ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ!

ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಛತ್ತೀಸ್’ಗಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಗುರ್ಜಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಅಂಬಿಕಾಪುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ...

ಕಿತೆಂಗೀ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಲೆಂ

ಕಿತೆಂಗೀ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾಲೆಂ

ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಸಾಸುಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ನವಿ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಶೀತಲ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಹಂಸಾ ಪಾರ್ಮಾರ್ ಹಾಂಕಾಂ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಂಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್....

ಫಕತ್ 25 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಯಾ…

ಫಕತ್ 25 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂ ಕರಾ, ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ವಾಡಯಾ…

ಆಧುನಿಕ್ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಗಂಭೀರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಆತಾತಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಲೋಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್...

ತೂಪಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ತೂಪಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ವಕ್ತಾ ಗುಣ್ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸಾಧರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಖುಶಿ. ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ಬಾರಿಚ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ. ತೂಪ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಕಾತ್’ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್, ಪಾಟ್ ದೂಕ್, ಪೆಂಕಾಡ್ ದೂಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ತೂಪ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್....

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಜೂರ್, ಸದಾಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಜೂರ್...

ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರ್, ಮಾನಸಿಕ್ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಮಧೆಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮುತೊಂಕ್ ವೆಚೆಂಯಿ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುತೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ....

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ

ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶೇಳ್, ತಾಪ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ ತವಳ್-ತವಳ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹೆಚಿ ಪಿಡಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಪ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡೊ ಎಕಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವೈರಲ್ ತಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಪ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಂಯ್ಕ್...

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್!

ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್!

ಸಬಾರಾಂ ಎಕ್ಸುರಿಂ/ಎಕ್ಸುರೆ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್. ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊಚ್/ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಶೆಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಾವ್ಯೆತ್, ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸೆವ್ಯೆತ್! ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಟಿ.ವಿ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲಾಭ್’ಯೀ...

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲಿ ಮುತೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ…?!

ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಲಿ ಮುತೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ…?!

ಭಾರತಾಂತ್ ಪುರುಷ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮುತೊಂಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರ್, ಏಕ್ ಚಲಿ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಯಾ...

ಫಿಟ್’ನೆಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾ!

ಫಿಟ್’ನೆಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರಾ!

ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಶರೀರ್ ಫಿಟ್ ಆಸಾಜಯ್. ಚರಾಬ್ ಜಿರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ನಿಚೇವ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್, ಆನಿ ಸತತ್ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚರಾಬ್, ಮೊಟಾಯ್ ದೆಂವೊಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಕಾಯೀ ಆತಾಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ...

ಕಾಮುಕಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್!

ಕಾಮುಕಾಂಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್!

ಆಜ್ಕಾಲ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಾರ್ಗಾದೆಗೆನ್ ವ ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಕಾಮುಕಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಪರೀತ್. ಹೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಾಧ್ಯ್ ....

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಸೊರೊ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸೊರೊ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಪಿಯೆನಾತ್’ಲ್ಲೊ ಘೊವ್ ದೀ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾತ್. ಘೊವ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ, ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಆಂಗೊಣ್...

ಡೆಂಟಿಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಾ ದಾಂತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ?

ಡೆಂಟಿಸ್ಟಾಲಾಗಿಂ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚಾ ದಾಂತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ?

ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕುಲೆರ್ ಭರ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲಾ. 15-20ಮಿನುಟಾಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಗುಳುಗುಳು ಕರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಾ. ತಶೆಂ ಹೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಸಕಾಳಿಂ ದಾಂತ್ ಘಾಸೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕರಿಜಯ್...

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

25 ಥಾವ್ನ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಪಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ 40 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ

ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಆವಯ್ಪಣ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಆವಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಧುರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್...

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಪರಿಹಾರ್ !

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಪರಿಹಾರ್ !

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಾಳಿ, ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ದುಖಿ ವರ್ವಿಂ, ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವಳ್ವಳ್ತಾತ್. ಮತಿಚಿ ಇರಾರಾಯ್ ಅನಿಯಮಿತ್ ಸ್ರಾವ್, ಪಾಟ್ ದು:ಖ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಿ ವರ್ವಿಂ ಕಷ್ಟಾತಾತ್...

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ

ದಿಸಾಕ್ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವಾ ಉಣಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ, ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲೊಟೆ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಂ ವರ್ವಿಂ ಉಬ್ಜುಂಚ್ಯಾ ವಾ ಆವ್ದೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ಉಣೊ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.