ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

Wednesday 15 Jun 2016 4:51am
ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)
 

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ.

ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯಾಂ.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:
ಮೈದಾ-1 ಕಪ್, ದಹಿಂ-1 ಕಪ್, ರಾಂದ್ಪಾ ಸೊಡಾ- 3/4 ಕುಲೆರ್, ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್-1 ಕುಲೆರ್, ಬರಿ ಪಿಕ್’ಲ್ಲಿಂ 2 ಪಾಚ್ವಿಂ ಕೆಳಿಂ, ಮೀಟ್-1/2 ಕುಲೆರ್, ಸಾಕರ್-1 ಕಪ್, ತೇಲ್-1/2 ಕಪ್, ತಾಂತಿಯಾಂ-3, ಭಾಜ್’ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್-1/2 ಕಪ್,  ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್-1/2 ಕುಲೆರ್

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ :
ಒವನ್ 350 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಯಾ. ತೇಲ್ ಆನಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ದವರಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಮೈದಾ, ಸೊಡಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ತೇಲ್, ದಹಿಂ, ತಾಂತಿಯಾಂ, ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್, ಸಾಕರ್ ಆನಿ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ ಆನಿ ಕಾಲಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈದಾ, ಸೊಡಾ, ಮೀಟ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆ ಮಿಶ್ರಣ್ ಹಾಕಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಲ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾನಾಂತ್ ವೊತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಾ. ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಒವನಾಂತ್ ದವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಆಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಪೊಯ್ಲ್ ಧಾಂಕುನ್ ಪರತ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಒವನಾಂತ್ ದವರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರಿಯೆಂತ್ ತೊಪುನ್ ಉಕಡ್ಲಾಂ ವ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಉಕಡ್ಲಾಂ ತರ್ ಒವನಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರಾ. ಆನಿ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾತರಾ.

ಅಶೆಂ ರುಚಿಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ರೂಚ್ ಚಡ್ತಾ. ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.