ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)

Wednesday 8 Jun 2016 5:08am
ಟೊಮೆಟೊ-ಪಿಯಾವಾಚಿ ಚೆಟ್ನಿ (Tomatoe-Onion Chutney)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು : 2 ಪಿಯಾವ್, 4 ಟೊಮೆಟೊ, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಪೊಣ್ಣಾಕ್ 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಪಿಯಾವ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಎಕಾ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಟಿಜಯ್ (ಟೊಮೆಟೊಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ). ವಾಟ್’ಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ನಿ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಕಾಡ್, ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್.

ಏಕ್ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ತಾಪಯ್. ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಸಾಂವ್ ಘಾಲ್, ತೆಂ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆಟ್ನೆಕ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಘಾಲ್.

ಹಿ ಚೆಟ್ನಿ ರುಚಿಕ್ ಆಸೊನ್, ಇಡ್ಲಿ, ಪೊಳೆ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರಿ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.