ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)

Saturday 23 Apr 2016 1:15am
ಪಿಯಾವಾಚಿ ಮಸಾಲೆದಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ (Onion Masala)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 15 ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯಾವ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸೋಂಪ್ (ಬಡಿಶೇಪ್), 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, ಹಿಂಗ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್.

ರೀತ್: ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಸೋಂಪ್, ಜಿರೆಂ, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಆಲೆಂ, ಹಿಂಗ್ ಆನಿ  ಪಿಯಾವ್ (ಆಟ್ ಕುಡ್ಕಾಂ ಕರ್ನ್) ಘಾಲ್ನ್, ಪಿಯಾವ್ ಬಾವ್ತಾ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ ಭರ್ಸುನ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.

ಹಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ವ ಚಪಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೀ ಲಾಗ್ತಾ.

 -ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.