ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)

Saturday 9 Jan 2016 2:26am
Santhosh Victor Fernandes
ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ (Beef Biriyani)
 

ಆಳೆನಾಕ್: 5 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 5 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/2 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 6 ಲವಂಗಾಂ ಆನಿ 4 ಬೊಯೊ ಏಳೊ.

ರೀತ್: ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. 2 ಕಿಲೊ ಬೀಫಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್. 2 ಕಿಲೊ ಜಿರ್ಸಾಳ್ (Basmathi) ತಾಂದುಳ್ ಧುವ್ನ್ ನೆರಾಯ್.

6 ಪಿಯಾವ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಪಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಭಾಜ್. ತಾಕಾ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರೇಂ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೇಂ ಭಾಜ್. ತಾಕಾ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಭರ್ಸುನ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಉಕೊಡ್. ಮಾಸ್ ಉಕೊಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಪಾಂತ್ 1 ಪಿಯಾವ್ (ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದಾಪ್) ಭಾಜುನ್ ಗಾಳ್ನ್ ಕಾಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆಲಾಂತ್ ವಾ ತೂಪಾಂತ್ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ, ಕಾಜು ಮೊಯೊ, 15 ಲವಂಗಾಂ, 10 ಬೊಯೊ ಏಳೊ, 2 ಕುಡ್ಕಾಂ ತಿಕೆಸಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಬಾಜುನ್ 1 1/2 ವಾಂಟೊ ತಾಪವ್ನ್ ಸಳ್ಸಳಾಯ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್. ಉದಾಕ್ ಆಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲೆಂ ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಥಾಲಿ ಧಾಂಪುನ್ ಉಜೊ ಬಂದ್ ಕರ್.

ವಿಂಗಡ್ ರಾಂದ್ನಿರ್ ಎಕಾ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಗಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ತೀನ್ ಬೊಟಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಶೀತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಾ ತೀನ್ ಲೇಯರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೀತ್, ತಶೆಂಚ್ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲೆಂ ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್, ಅರ್ದೊ ಲೊಟೊ ದೂದ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಥಾಲಿ ಧಾಂಪುನ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ 10 ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಉಜೊ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾಲಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್.

ಬಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಡುಣೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ರಾಂದ್ಯೆತ್.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.