ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)

Tuesday 24 Nov 2015 5:19am
ರಾಂದ್ವೊಯೆಚೆಂ ಪುಲಾವ್ (Vegitable Pullav)
 

ಆಳೆನಾಕ್: 2 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಇಲ್ಲೊ ವೊಡ್ತಲಾಂವ್ ಪಾಲೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಡಿಶೇಫ್, 3 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಸ್ಟಾರನೀಸ್, 2 ಬೊಯೊ ಏಳೊ 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸೊಣ್, 1/2 ಬೊಟಾ ತೆದ್ದೊ ಕುಡ್ಕೊ ಆಲೆಂ, 1 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ಪಿಯಾವ್, 2 ತಿಕೆಪಾನಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಮೂಟ್  ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ (ಭಾಜ್).

ತೊವ್ಶ್ಯಾಚೊ ಸಾಲಾದ್ (Tzatziki): 2 ತೊವ್ಶೆಂ (ಬಾರಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಕರ್), 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್ (ಬಾರಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಕರ್), 1/2 ಕೋಪ್ ಧಂಯ್, ಥೊಡಿಂ ವೊಡ್ತಲಾಂವ್ ಪಾನಾಂ (ಬಾರಿಕ್ ಚೆಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ), ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಿಟೊ ಆನಿ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರ್.

ರೀತ್: 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಭಾಜುನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ದವರ್. 4 ಕಾಪಾಂ ಉಂಡೊ (ಃಡಿeಚಿಜ) ತುಪಾಂತ್ ವ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. ಆಳೆನಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, 2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್ ವ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೆಥಿಯೆ ಪಿಟೊ ಮೆಳವ್ನ್ ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. 2 ಕಪ್ ಜಿರ್ಸಾಳ್ (ಃಚಿsmಚಿಣhi) ತಾಂದುಳ್ ಧುವ್ನ್ ನೆರಾಯ್. 2 ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಪಾಂತ್ ವ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಕಾ ರಾಂದ್ವೊಯ್ (ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ಘಾಲ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್ ದವರ್ಲೊ ಜಿರ್ಸಾಳ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ 1 1/2 ವಾಂಟೊ ತಾಪವ್ನ್ ಸಳ್ಸಳಾಯ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್. ಉದಾಕ್ ಆಟ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾಜುನ್ ದವರ್ಲೆ ಉಂಡ್ಯಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಥಾಲಿ ಧಾಂಪುನ್ ಉಜೊ ಬಂದ್ ಕರ್.

ಹ್ಯಾ ಪುಲಾವಾಕ್, ತೊವ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾದಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳವ್ನ್ ಸೆವುಂಕ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾ.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.