ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)

Thursday 29 Oct 2015 11:38am
Santhosh Victor Fernandes.
Santhosh Victor Fernandes.
ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ (Lady Fish Curry)
 

ಆಳೆನಾಕ್: 2 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 3/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಯ್ ಲೊಸೊಣ್, 1 ಪಿಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಸಾಣ್ ಆನಿ 1/2 ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲ್ (ಕಾಯ್ಲೆರ್ ಭಾಜ್).

ರೀತ್: 2 ಕಿಲೊ ನಂಯ್ಚಿ ಕಾಣೆ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಡಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಖತ್ಕತಾಯ್. ಆತಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ದೋನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡ್ನ್ 1 ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಫೋಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.