ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್

Thursday 22 Oct 2015 11:56am
Santhosh Victor Fernandes.
Santhosh Victor Fernandes.
ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಚೊ ಕಾಲ್ದ್
 

ಆಳೆನಾಕ್: 3 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1 ಬೊಯ್ ಏಳೊ, 2 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆಸಾಲ್, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾಯ್ಫಳ್ ಆನಿ ಆವಾಳ್ಯಾ ತೆದ್ದಿ ಆಮ್ಸಾಣ್.

ರೀತ್: ಹಳ್ತಾಚೆಂ 1 ಕುಂಕ್ಡಾ ಪೀಲ್ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. ಆಳೆನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. 2 ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್, ಆಳೆನ್, ಮಾಸ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್. ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 1 ಪಿಯಾವ್ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಫೋಡ್ನ್ ದೀವ್ನ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.