ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)

Tuesday 6 Oct 2015 12:59pm
Santhosh Victor Fernandes.
Santhosh Victor Fernandes.
ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ (Beef Cutlets)
 

ಆಳೆನಾಕ್ : 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್.

ರೀತ್: ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. 2 ಹಳ್ತಾಚೆ ಬಟಾಟೆ ಉಕಡ್ನ್ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊರೀ ಮುಡ್ಡುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್. 1 ಕಿಲೊ ಜಿವ್ಯಾ ಖಿಮಾಂಕ್ (ಮಾಸಾಚೊ ಕೊಚೊರ್ ವ ಮಿನ್ಸ್) ಇಲ್ಲೆಂ ವಿೂಟ್ ಆನಿ 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬೊರೀ ಮುಡ್ಡುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್.

2 ಪಿಯಾವ್ (ಬಾರಿಕ್ ಶಿಂದುನ್) ಇಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ತಾಕಾ 1 ಟೊಮೆಟೊ (ಹಳ್ತ್ ಬಾರಿಕ್ ಶಿಂದುನ್), 1 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಆಳೆನ್, 1 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ (ಬಾರಿಕ್ ಶಿಂದುನ್), ಮುಡ್ಡುನ್ ದವರ್ಲೊ ಬಟಾಟೆ, ಮುಡ್ಡುನ್ ದವರ್ಲಿ ಬೀಫಾ ಮಾಸಾಚಿ ಖಿಮಾಂ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೊರೆಂ ಭಾಜ್. ನ್ಹಿವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2 ತಾಂತಿಯಾಂ ಮೆಳವ್ನ್ ಬೊರೇಂ ಭರ್ಸುನ್ ಪಾತಳ್ ಕಾಟ್ಲಿಸಾಂ ಪಾತ್ಳಾಯ್. ಎಕಾ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಟೋಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ವ ರವ್ಯಾಂತ್ ಲೊಳವ್ನ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.

ಆಳೆನ್ ಖಂಚೇಯ್ ಮಾಸ್ ವ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡಿತ್ ಆಳೆನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವಯ್ರ್ಯೇತಾ.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.