ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)

Wednesday 23 Sep 2015 1:56am
Santhosh Victor Fernandes.
Santhosh Victor Fernandes.
ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ನಿವೊಳ್ (Fish Sorak)
 

ಆಳೆನಾಕ್: 4 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಣ್ಪಿರ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 3 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಸಾಂವ್, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ವೊವೊಂ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಯೊ ಲೊಸೊಣ್, 2 ಪಿಯಾವ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ನಾರ್ಲಾಚೆಂ ಚೂನ್ (ಭಾಜ್).

ರೀತ್: 1 ಕಿಲೊ ನಂಯ್ಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ (ಕಾಣೆಂ ವಾ ಶೆತ್ಕಾಂ) ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. 2 ಪಿಯಾವಾಚೆಂ ಶಿಂದಾಪ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಪಾಂತ್ ವ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಳೆನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಡಿ ಸಾಧಾರಣ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಖತ್ಕತಾಯ್. ಆತಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ದೋನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.