ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Prawns Fry)

Monday 6 Jul 2015 1:07am
Santhosh Victor Fernandes.
ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಭಾಜ್ಚಿಂ (Prawns Fry)
 

    ಆಳೆನಾಕ್: 40 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 6 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 2 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 8 ಲವಂಗಾಂ, 1/4 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, 8 ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ, 2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, 2 ಲಿಂಬ್ಯಾಂ ತೆದ್ದ್ಯೊ ಆಮ್ಸಾಣ್, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್.
    ರೀತ್: ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕರ್ಲಾವ್ನ್ ದವರ್. ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಆಳೆನ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಸೊಯಾ ಸೊಸ್ ಸಾರವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೆಳ್ ದವರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಚ್ಯಾಬರಿಂ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.
    ಚಡಿತ್ ಆಳೆನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವಯ್ರ್ಯೇತಾ. ಜ್ಯಾರೆ (Blue Crab), ಜೊಬಾಂ (Mussels), ಕಾಲ್ವಾಂ (Oysters) ಚಡುಣೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ರಾಂದ್ಯೆತಾ.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.