ಬಟರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ (Butter Chicken)

Monday 22 Jun 2015 4:13am
Santhosh Victor Fernandes.
ಬಟರ್ ಚಿಕ್ಕನ್ (Butter Chicken)
 

ರೀತ್: 2 ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. 3 ತಾಂತಿಯಾಂ ಉಕಡ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್.
    ಇಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಪಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚೆ 5 ಪಿಯಾವ್ (ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದಾಪ್) ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಭಾಜ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಮಾಸ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕೊಡ್.
    ಅರ್ದೆಂ ಉಕಡ್ತಚ್ಚ್ ತಾಕಾ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ, 2 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್  ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂಯಾ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ, 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸೊಸ್, 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೊಸ್, 1 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ಸಕರ್ 2 ಕೊಪಾಂ ದೂದ್ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಉಕೊಡ್. ಮಾಸ್ ಉಕಡ್ತಚ್ಚ್ ತಾಕಾ, 1 ತಾಂತಿ ಮೆಳವ್ನ್ ಬೊರೇಂ ಭರ್ಸುನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ, 3 ಉಕಡ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ 4 ಕುಡ್ಕಾಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್.

- ಸವಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.