ಮಾಸ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ (Fish Green Masala Fry)

Monday 1 Jun 2015 2:34am
Santhosh Victor Fernandes.
ಮಾಸ್ಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈ (Fish Green Masala Fry)
 

    ಆಳೆನಾಕ್: 8 ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 15 ತನ್ರ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಂ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಬೊಟಾ ತೆದೊ ಆಲೆಂ, 4 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 1 ಮೊವ್ಳಿ ಕನ್ಪಿರ್ ಪಾಲೊ, ಸಿರ್ಕೊ ಆನಿ ರುಚಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ವಿೂಟ್.
    ರೀತ್: ಆಳೆನ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್. ನಂಯ್ಚಿ ವ ದರ್ಯಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಧುವ್ನ್ ದವರ್. ಮಾಸ್ಳಿಕ್ ಆಳೆನ್ ಸಾರವ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೆಳ್ ದವರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.
    ತೇಲ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಉತೊಳ್ ಕಾಯ್ಲಿಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ದವರ್ನ್, ಖೊಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.
    ಹೆಂ ಆಳೆನ್ ಖಂಚೇಯ್ ಮಾಸ್ ಭಾಜುಂಕ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಯೇತ್. ಚಡಿತ್ ಆಳೆನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಸವ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವಯ್ರ್ಯೇತಾ.   

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.