ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!

Wednesday 23 Aug 2017 6:10pm
ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!
 
ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ...
  • ಸೂಪ್: ಸೂಪ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್ ಆನಿಂ ಮೀಟ್, ಗಾಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಚಡ್ ಚರಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಜೊವ್ನ್ ಪಿಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಲುಗ್ಟಾನ್ ಗಾಳ್. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುಪಾಕ್ ಫೊಣ್ಣ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಗಾಂಲ್ಬ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ ಸುಪಾಂತ್ ಖಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರೂಚ್ ಚಡ್ತಾ. 
  • ಸೆಂಡ್ವಿಚ್: ಹಾಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಂಡೊ ಬರೊ. ಭೋವ್ ಪಾತಳ್ ಕಾಪಾಂ ಕರ್ನ್ ದೆಗೆಚಿ ಕರಡ್ ಕಾಡ್. ಘರಾ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್, ಸಾಸ್ವಾಚೊ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ಲೋಣಿ ಆನಿಂ ಮೀಟ್ ಗಾರ್ಫಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಗಂಧ್ ಲೊಣಿಯೆಪರಿಂ ಕರ್. 
  • ಪುಲಾವ್: ಪುಲಾವಾಕ್ ಪರ್ಮಳಿಕ್ ತಾಂದುಳ್ ವಾಪರಾ. ತಾಂದುಳ್ ವಿಂಚುನ್, ಧುವ್ನ್ ನೆರಾವ್ನ್, ತಾಳ್ಣೆ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾಗ್ಳುನ್ ಘಾಲ್. ಜಿರ್ಸಾಳ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೇರ್ ಬಾರೀಕ್ ತಾಂದುಳ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ. 
  • ರೋಸ್ಟ್:  ಮಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಜೊ ಚಡ್ ಕರ್ ಆನಿಂ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಜೊ ಹಳ್ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ತೆದಾಳಾ ಮಾಸಾಚೊ ಸತ್ವ್ ಭಿತರ್’ಚ್ ಉರ್ತಾ. 
  • ಫೊಣ್ಣ್: ತುಪಾನ್ ವಾ ತೆಲಾನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ದಿತಾತ್. ತೂಪ್ ತಾಪೊವ್ನ್, ಪಿಯಾವ್ ಶಿಂದುನ್ ಭಾಜ್ ಆನಿಂ ಬರೊ ಪರ್ಮಳ್ ಸುಟುಂದಿ. ಸಾಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫೊಣ್ಣ್ ದಿತಾತ್; ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊಯೀ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಲೊಸ್ಣಿನೀ ಫೊಣ್ಣ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. 
  • ಶಿರ್ಕೊ: ಬರೊ ಆಪುಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಶಿರ್ಕೊ ಪಯ್ಲೊ ಬರೊ ಖತ್ಕತಾಯ್. 
  • ಲೊಣ್ಚಿಂ: ಲೊಣ್ಚಿಂ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾತಾನ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್. ಉದ್ಕಾಚಿ ಶೆಳ್ ಉರಾನಾಯೆ. ದೊಯೆನ್ ಹಳ್ತ್ ಕರ್, ವಾರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ನಾಕಾ. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.