ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್

Saturday 29 Jul 2017 6:24pm
ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್
 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಹೆಂ ಖಾಣ್, ದಾಟ್ ದೂದ್, ತಾಂದುಳ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ವಸ್ತು ಹಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಚಡಯ್ತಾ. ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಆನಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ. ಹೆಂ ವೊರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ –

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:

 • ಕಾಲ್ದೆಂ ಕೊಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದುಳ್ (ವಾ ಖಂಚೊಯ್ ಲಾಂಬ್ ತಾಂದುಳ್)
 • ಅಡೇಜ್ ಕೊಪ್ ದೂದ್
 • ಕಾಲ್ದೆಂ ಕೊಪ್ ಸಾಕರ್
 • ಕಾಲ್ದೆಂ ಕೊಪ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಎಳ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ
 • ಇಲ್ಲೆಂ ಕೇಸರ್
 • ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಬಾದ್ಮಾಂ (ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ)
 • ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮೊಯ್ (ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿಂ)
 • ಅರ್ಧೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕಿಸ್ಮಿಸ್

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್:

 1. ದಾಟ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ದೂದ್ ಖತ್ಕತಾಂವ್ಕ್ ದವರಾ. 
 2. ಭಿಜತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಬರೊ ಧುವ್ನ್, ಗಾಳ್ನ್ ಕುಶಿನ್ ದವರಾ. 
 3. ದುದಾಕ್ ಖತ್ಕತೊ ಯೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ತಾಂದುಳ್ ಭರ್ಸುನ್, ಚಾಳ್ನ್ ರಾವಾ. 
 4. ತಾಂದುಳ್ ಉಕೊಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜೊ ಬರೀಕ್ ಕರಾ.
 5. ದುದಾಚೊ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಕರ್ ಭರ್ಸಿಯಾ ಆನಿಂ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಖತ್ಕತಾಯಾ. 
 6. ಆತಾಂ ಎಳ್ಯಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಬಾದ್ಮಾಂ, ಮೊಯ್, ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ಆನಿಂ ಕೇಸರ್ ಭರ್ಸಿಯಾ,
 7. ಶಿತ್ ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.