ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)

Monday 13 Mar 2017 11:07pm
Santhosh Victor Fernandes
ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಸಾಂವ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, 2 ಟೊಮೆಟೋ, 4 ಉಕೊಡ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ, 1 ಕೋಪ್ ಉದಾಕ್, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಆಲ್ಯಾ-ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಆನಿಂ ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್.

ರೀತ್: ತೆಲಾಂತ್ ಸಸಾಂವ್, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿಂ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪಿಯಾವ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಹಳ್ತ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ಯಾ-ಲೊಸ್ಣಿಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಟೊಮೆಟೋ ಆನಿಂ ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೇಂ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಹಳ್ತ್ ಕರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಕೊಡ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ ಅರ್ದಾಂ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಸಾಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಚಾಳ್ನ್ ಭೂಂಯ್ ದವರ್.

ಹಿ ರುಚಿಕ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ ಶಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ವ ಚಪಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬರೀ ಲಾಗ್ತಾ.

Syndicates Media Network

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.