ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)

Friday 27 Jan 2017 3:37pm
ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)
 

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ ಖುಶಿ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚ್ಯೆ ಮಾಸಾಚ್ಯೆ ಖಾಣ್’ಯಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರ್ತಾ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಿಶೇಸ್ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಿಲೊ ಮಟನ್, 3 ಕುಲೆರಾಂ ಕಸ್ಕಸೊ, 1 ಕಾಂದೊ ಲೊಸುಣ್, 2 ಕುಡ್ಕೆ ತಿಕೆ ಸಾಲ್, 12 ಮಿರಿಯಾಂ, 6 ಚ್ಹಾ'ಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್, 3 ಕಪ್ ದೂದ್, ಅರ್ಧೆಂ ವೊಳೆಂ ನಾರ್ಲ್, 10 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, 4 ಕುಲೆರಾಂ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 6 ಲೊಂಗಾಂ, 6 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಂಬೊಟ್ ಧಂಯ್, 15 ಬಾದ್ಮಾಂ, 15 ಮೊಯ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಮಾಸ್ ಬರೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಆಂಬೊಟ್ ಧಂಯಾಂತ್ ಭರ್ಸುನ್ ದವರಿಜಯ್. ಬಾದ್ಮಾಂ ಆನಿಂ ಮೊಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರುಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಮಸಾಲೊ ವಾಟಿಜಯ್.

ಗ್ಯಾಸಾರ್ ಏಕ್ ಆಯ್ದಾನ್ ದವರ್ನ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಪಯ್ಜಯ್. ತಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಪಾಕ್ ವಾಟ್’ಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಪಯಿಲ್ಲೆ ದೂದ್ ಘಾಲಿಜಯ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಮಾಸ್ ತಾಂತು ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಉಕ್ಡಿಜಯ್. ಬರೆಂ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾದ್ಮಾಂ ಆನಿಂ ಮೊಯ್ ಘಾಲಿಜಯ್.

ಹುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ರುಚಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.