ಟೇಸ್ಟಿ ದಹಿಪುರಿ (Tasty Dahipuri)

Monday 9 Jan 2017 3:41pm
ಟೇಸ್ಟಿ ದಹಿಪುರಿ (Tasty Dahipuri)
 

ದಹಿಪುರಿ ಭಾರತಾಚೆಂ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಾರೀ ಮ್ಹಜಾ ಜಾತಾ. ಗೊಡ್ಶೆಂ-ತಿಕ್ಶೆಂ ಮಿಶ್ರಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಂಯ್ ಭಾರೀ ರೂಚ್ ದಿತಾ. ಖಾರ್ಶಿ-ತಿಕ್ಷಿ ಪಾನಿಪುರಿ ವ ಬೇಲ್ ಪುರಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಹಿಪುರಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಮಜಾಚ್ ದುಸ್ರಿ. ಅತಾಂ ಹಿ ದಹಿಪುರಿ ಕಶಿ ಕರ್ಚಿ ಪಳೆಯಾಂ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 6 ಪುರಿ, ಉಕೊಡ್ನ್ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಬಟಾಟೊ, ಘಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಪ್ ಧಂಯ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್, ಭಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಪಿಯಾವ್, ತಸೊಚ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಟೊಮೆಟೊ, ಅರ್ಧೆಂ ಕಪ್ ಸೇವ್, ಪಾಂಚ್ ಕುಲೆರಾಂ ಆಮ್ಸಾಣೆಚೆಂ ಉದಾಕ್, 3 ಕುಲೆರಾಂ ಗ್ರೀನ್ ಚೆಟ್ಣಿ, ಚಿಮ್ಟಿಬರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ, ಚಿಮ್ಟಿಬರ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ, ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ಭಾರೀಕ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲೊ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಪುರಿಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೊಟಾನ್ ಬುರಾಕ್ ಕರಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪುರಿಂತ್ ಮುಂರ್ಡಿಲ್ಲೊ ಬಟಾಟೊ ಭರಾ. ಏಕ್ ಕಪ್ ಧಂಯಾಕ್ 1 ಕುಲೆರ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಿರಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುರಿ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯಾವ್, ಟೊಮೆಟೊ ಘಾಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುರಿಂಚ್ಯೆರ್ ಸೇವ್ ಘಾಲಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಮ್ಸಾಣೆಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲಾ. ಗ್ರೀನ್ ಚೆಟ್ಣಿ ಘಾಲಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಂಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪುರಿಂಚ್ಯೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಆನಿಂ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಾ. ಆತಾಂ ರುಚಿಕ್ ದಹಿಪುರಿ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.