ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ರಸಂ (Beetroot Rasam)

Tuesday 3 Jan 2017 2:56pm
ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ರಸಂ (Beetroot Rasam)
 

ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಹಲ್ವಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರುಚಿಕ್ ಬೀಟ್’ರೂಟಾಚೊ ರಸಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಹಿಂವೆಂ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಭಾರೀ ಬರೊ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾತರ್ಲೊಲೊ ಬೀಟ್’ರೂಟ್, 2 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯೆ ಚೂನ್, 1-2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಸಾಂವ್, ಜಿರೆಂ, ಹಿಂಗ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1-2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ಲೊಸುಣ್, ಪುದಿನಾ, ಬೆವಾಚೊ ಪಾಲೊ, ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್, 1 ಕಪ್ ಆಮ್ಸಾಣೆಚೆಂ ಉದಾಕ್, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚೊ ಪಿಟೊ ಆನಿಂ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ಸಾಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ 10 ಮಿನುಟಾ ಉಕಡಾ. ತೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂಧ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡಾ. ಮಾಗಿರ್ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಸಾಂವ್, ಜಿರೆಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಘಾಲಾ. ಸಾಸಾಂವ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧಾಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಲೊಸುಣ್ ಆನಿಂ ಬೆವಾಪಾಲೊ ಘಾಲಾ.

ತಾಂಬ್ಶಾ ವರ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್, ಚಿರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೊ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಸಾಣೆಚ್ಯೆ ಉದಾಕ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಆನಿಂ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರ್ನ್ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡಾ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಉಕಡಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಪುದೀನಾ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳಿಜಯ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಹುನೊನಿ ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ರಸಂ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.