ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ (Idli Pakoda)

Saturday 24 Dec 2016 12:28pm
ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ (Idli Pakoda)
 

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಡಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೊಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಪಕೋಡಾ ಕರ್ನ್ ರುಚಿನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 5 ಇಡ್ಲ್ಯೊ, 1/2  ಕಪ್ ಮೈದಾ ಪೀಟ್, 1/4  ಕಪ್ ಕೊರ್ನ್’ಪ್ಲೋರ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ. 1/4  ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಸೊಯಾ ಸೊಸ್, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಆನಿಂ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಹರ್ಯೆಕ್ ಇಡ್ಲಿ 4 ಕುಡ್ಕೆ ಕರಿಜಯ್. ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕಾಲವ್ನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಿಜಯ್. ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ದವರ್ನ್ ತೆಂ ತಾಪೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಡ್ಲೆಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಸ್ಟಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ತೆಲಾಂತ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಭಾಜೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಡ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಪೇಪರ್ ವ ತುವಾಲ್ಯಾರ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಹುನೊನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರೀ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.