ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)

Wednesday 21 Dec 2016 1:29pm
ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)
 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪೊಳೆಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೊಳ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ಘರಾಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಟ್  250 ಗ್ರಾಂ, ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, ಉಡ್ದಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಮೀಟ್ 2 ಕುಲೆರಾಂ, ತೇಲ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ 5 ಕುಲೆರಾಂ, ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ 50 ಗ್ರಾಂ, ಉದಾಕ್ 2 ಲೀಟರ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪುರಾ ಎಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಲೊವ್ನ್ ಪೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಟಾ ಭಾಷೆನ್ ಇತ್ಲೆಂ ದಾಟ್ ದವರಿಜಯ್. ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ಗೆಟೆ ಆಸಾನಾಯೆ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲ್/ತವೊ ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರಾ. ಬರೆ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್ ಘಾಲಿಜಯ್. ಪೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪೀಟ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ದೊಯೆನ್ ಪೀಟ್ ತವ್ಯಾರ್ ವ ಕಾಯ್ಲೆರ್ ವೊತುನ್ ಸೊಡಯಾ. ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪರ್ತಿಯಾ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡಾ. ಚೆಟ್ಣೆ ಸವೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.