ಕುರ್ಕುರಿ ಬೆಂಡಾಂ (Kurkure Okra)

Thursday 15 Dec 2016 3:01pm
  ಕುರ್ಕುರಿ ಬೆಂಡಾಂ (Kurkure Okra)
 

ಬೆಂಡಾಂ ಕಡಿ, ಧಂಯ್ ಬಜಿ ಖಾವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ಏಕ್ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಬೆಂಡಾಂ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊವಸ್ತು: 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಂಡಾಂ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್, 1/2  ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 50 ಗ್ರಾಂ ಕೊರ್ನ್’ಪ್ಲೋರ್

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಬೆಂಡಾಂ ಮದೆ ಚಿರಿಜಯ್. ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಕಾತರ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೆಂಡಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ಮಸಾಲೆ ಘಾಲಿಜಯ್. ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದವರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ತಾಪವ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಬೆಂಡಾಂ ಮಸಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡಿಜಯ್. ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಬೆಂಡಾಂ ತಯಾರ್.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.