ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ (Roasted Almond)

Saturday 10 Dec 2016 12:53pm
 ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ (Roasted Almond)
 

ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹುನ್ ಹುನ್ ಆನಿಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ರುಚಿಚೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ನಜೊ. ಚ್ಹಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ರೂಚ್’ಚ್ ವೆಗ್ಳಿಂ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಘರಾಚ್ ಬಾದಾಮ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಬಾದಾಮ್, 1/2  ಕುಲೆರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ, 1 ಕುಲೆರ್ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಪಿಯಾವಾಚೊ ರೋಸ್, 1/4  ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 1 ಕಪ್ ತೇಲ್, 1 ಕಾಶ್ಮೀರಿ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ಬರೆಂ ಹುನ್ ಕರಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಾದಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕರಿಜಯ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆಂ ಮಸಾಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಕಾ ಭಾಜ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಬಾದಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ನ್ಹಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾರೆಂ ವಚಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದವರಿಜಯ್. ಚ್ಹಾಯೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.