ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ (Moong Dal Chakli)

Wednesday 7 Dec 2016 3:32pm
ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ (Moong Dal Chakli)
 

ಆದಿಂ ಕೇವಲ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್.

ಜಾಯ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 4 ಕಪ್ಪಾಂ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, 1 ಕಪ್ ಮುಗಾ ದಾಳ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಹಿಂಗ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, 1/2 ಕಪ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್, ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮುಗಾದಾಳ್ ಬರೀ ಉಕಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, ಹಿಂಗ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್ ಆನಿಂ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಮೊಳಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪೀಟ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ದಾಂಬುನ್, ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರ್ಯ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.