ಮೆತಿ ಬಾಜ್ಯೆಜೊ ಪುಲಾವ್ (Methi Pulav)

Monday 5 Dec 2016 3:30am
ಮೆತಿ ಬಾಜ್ಯೆಜೊ ಪುಲಾವ್ (Methi Pulav)
 

ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆತಿ ಪಾಲೊ ಭಾರೀಚ್ ಬರೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತಿ ಕೊಡ್ಹು ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಮೆತಿಯೆಚೊ ಪುಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ರುಚಿಕ್ ಆನಿಂ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪುಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 200 ಗ್ರಾಂ ತಾಂದುಳ್, 200 ಗ್ರಾಂ ಕಾತರ್ಲಲೊ ಮೆತಿ ಪಾಲೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೂಪ್, 1/2  ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 5-6 ಮಿರಿಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ, 3 ಎಳೊ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಕೆಸಾಲ್, ಏಕ್ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಆಲೆಂ-ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, 1/3 ಕಪ್ ದಾಳ್, 1 ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿಂ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್.

ಪುಲಾವ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಪಯ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಬರೊ ಧುವ್ನ್ 1/2 ಘಂಟೊ ಭಿಜವ್ನ್ ದವರಾ. ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೂಪ್ ತಾಪಯಾ. ಹುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಿರೆಂ ಘಾಲಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, ಎಳೊ ಆನಿಂ ತಿಕೆಸಾಲ್ ಘಾಲಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಆಲೆಂ-ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ದಾಳ್ ಆನಿಂ ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲಾ. ಮಸಾಲೊ ಫ್ರೈ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ ಮೆತಿ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಫ್ರೈ ಕರಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡಿಜಯ್. ಆತಾಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಮೆತಿಯೆಚೊ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.