ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರೋಟಾ (Coriander Leaves Paratha)

Friday 2 Dec 2016 5:06am
ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರೋಟಾ (Coriander Leaves Paratha)
 

ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರೋಟಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೆ ಪೀಟ್, 1 ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಮೊವ್ಳಿ-ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗರಂ ಮಸಾಲೊ, ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆಲೆಂ, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೆ ಪೀಟ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಘಾಲ್ನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಾ. ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತಾನ್ ಬರೆಂ ಮೊಳಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಪಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪೀಟ್ ಮೊಳ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮೋಳ್ನ್ ದವರಿಜಯ್. 10-15 ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಆಕಾರಾರ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಲಾಟಿಜಯ್ ಆನಿಂ ತಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊವ್ಯಾಕ್ ತೇಲ್ ಸಾರವ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಪರೋಟಾ ತಯಾರ್.

UD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.