ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

Friday 25 Nov 2016 5:51am
ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)
 

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್.

ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 4 ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್, 1 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, 1 ಕಪ್ ಧಂಯ್, ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸಾಂಚಿ ದೆಗೊ ಕಾತರಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರಾ. ತ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವಾ, ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಭರ್ಶಿಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಪ್ ಧಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಆನಿಂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೊಡಾ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಇಡ್ಲಿ ಪೀಟಾಪರಿಂ ಕರಾ. ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೇಲ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಡ್ಲಿಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ತೆಂ ಪೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಚಿಚ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ (ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ) ತಯಾರ್. ಚೆಟ್ಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.