ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ (Milk Peda)

Wednesday 23 Nov 2016 4:45am
ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ (Milk Peda)
 

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ತ್ ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೇಡಾ ವಾಂಟ್ತಾತ್.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ದುದಾಚೊ ಪಿಟೊ 300 ಗ್ರಾಂ, ತೂಪ್ 75 ಗ್ರಾಂ, ಹುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ 1/2  ಕಪ್, ಬಾದ್ಮಾಂ 5-10, ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೊಯ್ 5-10.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಆಡಿ ದಾಟ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಕಡಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ. ಕಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂದ್ ಘಾಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುದಾಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ. 2-3 ಮಿನುಟಾಂ ಚಾಳ್ನ್ ಆಡಿ ಸುಟ್ತಾನಾ ಆಯ್ದಾನ್ ಭುಂಯ್ ದವರಾ. 10-15 ಮಿನುಟಾಂ ನಿವೊಂದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೆ ಕರಾ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಬಾದಾಮ್ ವ ಮೊಯ್ ದವರ್ನ್ ಸಜಯಾ. ಆತಾಂ ಪೇಡಾ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.