ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Veg Gold Coin)

Saturday 19 Nov 2016 4:55am
ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Veg Gold Coin)
 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಂತುಯಿ ನವೆಂ ನವೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತುಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ನವ್ಯಾ ರುಚಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕಾರ್ ಹಿ ನವಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರಯಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ಬ್ರೆಡ್ಡಾಂಚೊ ಚುರೊ, 1/2  ಕಪ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ (ಕೊಲಿಪ್ಲವರ್, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್), 1 ಕುಲೆರ್ ಕೊರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, 2 ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್,  1 ಉಕಡ್ಲೊಲೊ ಬಟಾಟೊ, ಇಲ್ಲೊ ಧವೊ ತೀಳ್ ಆನಿಂ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಎಕಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಉಕಡ್ಲೆಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಮುಡ್ಡಿಲ್ಲೊ ಬಟಾಟೊ, ಮೀಟ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ಕೊರ್ನ್ ಪ್ಲೋರ್ ಆನಿಂ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ.

ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಎಕಾ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಚುರ್ಯ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಕರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಧವೊ ತೀಳ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಬಾಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ತಾಪವ್ನ್ ತಾಂತು ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಳೆ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡಾ ಆನಿಂ ಸೊಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಯಾ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.