ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)

Tuesday 15 Nov 2016 9:00am
ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ – 250 ಗ್ರಾಮ್, ಪಿಯಾವ್ – 200 ಗ್ರಾಮ್, ಆಲೆಂ – 1 ಇಂಚ್, ಲೊಸುಣ್ - 6-7 ಬೊಯೊ, ಜಿರೆಂ – 1 1/2 ಕುಲೆರ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ - 2-3, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತರ್ನಿ ಪೊಪಾಯ್ – ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ -  2, ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತೆಲ್ ಆನಿಂ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: 

• ಪೊಪಾಯೆಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೊ ರೋಸ್ ಎಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಘಾಲ್.

• 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪಿಯಾವ್, ಆಲೆಂ, ಲೊಸುಣ್, ಜಿರೆಂ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಮಿರಿಂ, 4-5 ಕುಲೆರಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟ್.

• ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್, ಧುವ್ನ್, ಚಡಿತ್ ಉದಕ್ ಗಾಳ್ನ್ ಕಾಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಆನಿ ಪೊಪಾಯೆಚೊ ರೋಸ್ ಮಾಸಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್, 30 ಮಿನುಟಾಂ ಕುಶಿನ್ ದವರ್.

• ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ದವರ್. 

• 30 ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಗ್ಯಾಸಾರ್ ದವರ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ತಾಪಯ್. 

• ತಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್. 

• ಮಿಶ್ರಣಾಂತ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಹಾಂತುಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿಂ ಚಾಳ್. ಉಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸುಂದಿ. ಮಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಸುಕ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಭಾಜ್. ಚಡುಣೆಂ 15 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ತ್.

• ವಾಟ್’ಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಹಾಕಾ ಭರ್ಸುನ್, ಆನಿಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ತಾಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜ್.

• ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ 2 ಕೊಪಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಧಾಂಪ್. 

• 4 ಸೀಟಿ (ವ್ಹಿಸಲ್) ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಕೊಡ್. 

• ಹುನ್ಹುನಿತ್ ಶಿತ್ ವಾ ಚಪಾತ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್.

 
IR

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)

ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ ಖುಶಿ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚ್ಯೆ ಮಾಸಾಚ್ಯೆ ಖಾಣ್’ಯಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಿಶೇಸ್ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.