ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)

Tuesday 15 Nov 2016 10:00am
ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ – 250 ಗ್ರಾಮ್, ಪಿಯಾವ್ – 200 ಗ್ರಾಮ್, ಆಲೆಂ – 1 ಇಂಚ್, ಲೊಸುಣ್ - 6-7 ಬೊಯೊ, ಜಿರೆಂ – 1 1/2 ಕುಲೆರ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ - 2-3, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತರ್ನಿ ಪೊಪಾಯ್ – ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿ, ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ -  2, ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತೆಲ್ ಆನಿಂ ಮೀಟ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: 

• ಪೊಪಾಯೆಚಿ ಕಾತ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಚೊ ರೋಸ್ ಎಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಘಾಲ್.

• 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪಿಯಾವ್, ಆಲೆಂ, ಲೊಸುಣ್, ಜಿರೆಂ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಮಿರಿಂ, 4-5 ಕುಲೆರಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಂದ್ ವಾಟ್.

• ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್, ಧುವ್ನ್, ಚಡಿತ್ ಉದಕ್ ಗಾಳ್ನ್ ಕಾಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, ಮೀಟ್ ಆನಿ ಪೊಪಾಯೆಚೊ ರೋಸ್ ಮಾಸಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್, 30 ಮಿನುಟಾಂ ಕುಶಿನ್ ದವರ್.

• ಉರ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದುನ್ ದವರ್. 

• 30 ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಗ್ಯಾಸಾರ್ ದವರ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ತಾಪಯ್. 

• ತಾಪ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕೆ ಪಾನಾಂ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್. 

• ಮಿಶ್ರಣಾಂತ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಹಾಂತುಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆನಿಂ ಚಾಳ್. ಉಜೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸುಂದಿ. ಮಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಸುಕ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಸಾಚೊ ರಂಗ್ ಬದಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಭಾಜ್. ಚಡುಣೆಂ 15 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ತ್.

• ವಾಟ್’ಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಹಾಕಾ ಭರ್ಸುನ್, ಆನಿಕ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ತಾಚಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜ್.

• ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್ ಆನಿಂ 2 ಕೊಪಾಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಧಾಂಪ್. 

• 4 ಸೀಟಿ (ವ್ಹಿಸಲ್) ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಕೊಡ್. 

• ಹುನ್ಹುನಿತ್ ಶಿತ್ ವಾ ಚಪಾತ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್.

 

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.