ಕಾಜು ಮೊಯಾಂಚೊ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ (Cashew Mysore Pak)

Sunday 13 Nov 2016 3:39am
ಕಾಜು ಮೊಯಾಂಚೊ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ (Cashew Mysore Pak)
 

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯೆ ಹೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್, ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ? ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 1 ಕಪ್, ಕಾಜು ಮೊಯ್ 1 ಕಪ್, ತೂಪ್ 1 ಕಪ್, ಸಾಕರ್ 2 ಕಪ್ಪಾಂ.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬಾಣಾಲೆಂ ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಂತು ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೊ ವಾಸ್ ಚಲ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹುನ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರಾ. ಮೊಯ್ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರಾ. ಬಾಣಾಲೆಂ ಉಜ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಣ್ಯಾಪೀಟ್ ತ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಿಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಕ್ ಭರ್ಶಿಯಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಭರ್ಶಿಯಾ ಆನಿಂ ಚಾಳ್ನ್ ರಾವಾ. ಮಧೆ ಮಧೆಂ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳ್ನ್ಂಚ್ ರಾವಾ. ಪಾಕ್ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೂಪ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ವೊತುನ್ ಸೊಡಾ. ನ್ಹಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾತರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಪಳೆಯಾ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೋಯ್, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್, 1/2 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/4 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ತೂಪ್ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಜವ್ಣೆಕ್. ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಜು ಮೋಯ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.