ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

Friday 4 Nov 2016 2:43am
ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಇಲ್ಲೆಂ  ದೂದ್, 75 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ 1 ಕುಲೆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಸಾಕರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದೂದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮೋಳ್ನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸೆಂ.ಮಿ ಇತ್ಲೆ ದಾಟಾಯೆಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಲಾಟಾ. ಎಕಾ ಚಪಾಚೆಚ್ಯೆರ್ ಕಾಜು ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಶೆಣಾಯಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರಿ ಚಪಾತಿ ದವರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆ ಲಾಟಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೌಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಟಿನ್ ಧಾಂಬುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯೊ ಒವನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಬೇಕ್ ಕರಾ. ರುಚಿಕ್  ಖಜ್ರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ ತಯಾರ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಯ್ತಾ

ಖಾಜುರ್ ಸಕ್ಕಡ್’ಯಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಾರೀ ರುಚಿಕ್ ತಸೊಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಈಜಿಪ್ತಾಚೊ ಲೋಕ್ ಖಾಜುರಾಚೊ ವೈನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ 30 ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಖಾಜುರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಾಜುರ್’ಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸೌದಿ ಆರೇಬಿಯಾ ತಶೆಂ...

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಖಜೂರ್ ಖಾಯಾ

ವರ್ಸಾಚೆ ಬಾರಾ ಮಹಿನೆಯಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಜೂರ್, ಸದಾಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾರಿ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಾಜುರ್ ಜಿರ್ವಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ. ಆಂಗಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಎಸಿಡಿಟಿ ಆನಿ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಹುಲೊಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಖಜೂರ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.