ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

Friday 4 Nov 2016 3:43am
ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಇಲ್ಲೆಂ  ದೂದ್, 75 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ 1 ಕುಲೆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್.

ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಸಾಕರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದೂದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಮೋಳ್ನ್ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ದವರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸೆಂ.ಮಿ ಇತ್ಲೆ ದಾಟಾಯೆಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಚಪಾತ್ಯೊ ಲಾಟಾ. ಎಕಾ ಚಪಾಚೆಚ್ಯೆರ್ ಕಾಜು ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ ಶೆಣಾಯಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರಿ ಚಪಾತಿ ದವರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆ ಲಾಟಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೌಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಟಿನ್ ಧಾಂಬುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯೊ ಒವನಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ 15 ಮಿನುಟಾಂ ಬೇಕ್ ಕರಾ. ರುಚಿಕ್  ಖಜ್ರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.