ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೂಪ್ (Capsicum Soup)

Thursday 3 Nov 2016 4:05am
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೂಪ್ (Capsicum Soup)
 

ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಜಿಬೆಚಿ ರೂಚ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸೂಪ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮರ್ಜೆಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಸೂಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸುಪಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ ಆನಿಂ ’ಎಂಜೊಯ್’ ಕರಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ತಾಂಬ್ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್-2, ತೇಲ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಟೊಮೆಟೊ-4, ಲೊಸುಣ್ 1 ಬೊಯ್, ಲೊಂಗಾಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ-2, ಉದಾಕ್-3 ಕಪ್, ದೂದ್ -1/2 ಕಪ್, ಕೊರ್ನ್ ಪ್ಲೋರ್-1 ½ ಕುಲೆರಾಂ, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್:  ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಾಕ್ ತೇಲ್ ಸಾರವ್ನ್ ಎಕಾ ಗಾರ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಹುಲ್ಪಾಯ್, ಸಾಲ್ ಕಾಳಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಎಕಾ ಬೌಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಬುಡಯ್ಜಯ್. ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮಾಚಿ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಕಾಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪ್ಯಾನಾಂತ್ ತೇಲ್ ದವರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಉಕ್ಡಿಜಯ್. ನ್ಹಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಟಿಜಯ್. ಎಕಾ ಕಡಾಯಿಂತ್ ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಕ್ಡಿಜಯ್. ತಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ದುದಾಕ್ ಕೊರ್ನ್ ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಖತ್ಕತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೂಪಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡಿಜಯ್. ಆತಾಂ ಸೂಪ್ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.