ಚೀಜ಼್ ಪರಾಠಾ (Cheese Paratha)

Tuesday 1 Nov 2016 7:36am
ಚೀಜ಼್ ಪರಾಠಾ (Cheese Paratha)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕೊಪ್ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್, ¼  ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 1 ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್ ಆನಿಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್.

ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್: ½ ಕೊಪ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೀಜ಼್, ¼ ಕೊಪ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾಂವ್, 2 ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ¼ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಮಿರಿಂ, ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: •ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಪ್ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್, ¼ ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 1 ಕುಲೆರ್ ತೆಲ್ ಆನಿಂ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೋವ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೀಟ್ ಮೊಳ್.

•ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಉದಕ್ ಭರ್ಸಿಯಾ ಆನಿ 20-30 ಮಿನುಟಾಂ ಪೀಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಕುಶಿನ್ ದವರಾ.

•½ ಕೊಪ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೀಜ಼್, ¼ ಕೊಪ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್, 2 ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ, ¼ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಾರೀಕ್ ಮಿರಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಕುಶಿನ್ ದವರಾ.

•ಮೊಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಟಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ದೋನ್ ಉಂಡೆ ಕರಾ.

•ತಾಂಚೆರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ತೆ ಎಕಾಚ್ ಲೆಕಾರ್ 4-5 ಇಂಚ್ ರೂಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಲಾಟಾ.

•ಚೀಜ಼್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಟಾಚ್ಯೆರ್ ದವರ್ನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಲಾಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಪೀಟ್ ತಾಚೆರ್ ಧಾಂಪುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಶಿಂನಿ ಸಮಾ ಬಂದ್ ಕರಾ.

•ಹೆಂ ಸುಕ್ಯಾ ಪಿಟಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಪಾತಿ ಪರಿಂ ಲಾಟಾ.

•ಲಾಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಪರಾಠಾ ಹುನ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್, ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಕಾಡ್.

•ಭಾಜ್’ಲ್ಲೊ ಪರಾಠಾ ಧಂಯ್ ವಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹುನ್ಹುನಿತ್ ವಾಡ್ನ್ ದೀ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.