ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

Sunday 30 Oct 2016 3:57am
ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)
 

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೋಯ್, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್, 1/2  ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/4 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ತೂಪ್ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಜವ್ಣೆಕ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಜು ಮೋಯ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್. ಎಕಾ ನೊನ್’ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾನಾಂತ್ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೇಲ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಯಾಂಚೊ ಪಿಟೊ ತ್ಯಾ ಮೆಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಡಿ ಸುಟ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಕಡಿಜಯ್. ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊಳಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ತೂಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ತಾಂತು ತೆಂ ಮೊಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ಜಯ್. ಮಾಗಿರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾತರಾ. ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲಾನ್ ಸಜಯಾ. ಆತಾಂ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.