ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

Sunday 23 Oct 2016 5:45am
ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)
 

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಪನೀರ್ 500 ಗ್ರಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ, ತೂಪ್ 4 ಕುಲೆರಾಂ, ತೇಲ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಲೊಂಗಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ 1, ಲೊಂಗಾಂ 2, ತಿಕೆ ಸಾಲ್, ಸುಖಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 2 ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕನ್ಫಿರ್ 2 ಕುಲೆರಾಂ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲಿ, ಪಿಯಾವ್ 1 ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ, ಆಲೆಂ-ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ 1 ಲ್ಹಾನ್ ಕುಲೆರ್ ಬರ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ 1 ಕುಲೆರ್, ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಆರ್ಧೆಂ ಕಪ್ ಉದಾಕ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಬಣಾಲ್ಯಾಂತ್ ತೂಪ್ ಆನಿಂ ತೇಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಪಯ್. ತಾಕಾ ಲೊಂಗಾಚೆಂ ಪಾನ್, ಸುಕ್ಯಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ, ಕನ್ಫಿರೆ ಪಿಟೊ, ತಿಕೆ ಸಾಲ್ ಆನಿಂ ಲೊಂಗಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ 5 ಮಿನುಟಾಂ ಭಾಜ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲೆಂ ಲೊಸುಣೆಚೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಾಜ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ, ತಿಕ್ಸೊ ಪಿಟೊ, ಕನ್ಫಿರೆ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ 5-6 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪನೀರಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ ಘಾಲ್. ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಭಾಜುನ್ ಘಾಲ್ನ್ 5 ಮಿನುಟಾಂ ಉಕಡ್. ಮಾಗಿರ್ ಉಜೊ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ತೂಪ್ ಆನಿಂ ಕ್ರೀಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಜಯ್. ಆತಾಂ ಪನೀರ್ ಮಸಾಲಾ ತಯಾರ್.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.