ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

Saturday 15 Oct 2016 3:43am
ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)
 

ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಸುಲಭ್ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉರುಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ 1 ಕಪ್, ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ 1/2 ಕಪ್, ಕುಮ್ಟಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 6, ಚಣೆಂ 1 ಕುಲೆರ್, ಉಡ್ದಾ ದಾಳ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಚಣ್ಯಾ ದಾಳ್ 2 ಕುಲೆರಾಂ, ತೀಳ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಸುಖೆಂ ಖೊಬ್ರೆಂ 4 ಕುಲೆರಾಂ, ಚಿಮ್ಟಿ ಬರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್, ಸಾಸಾಂವ್ ಏಕ್ ಕುಲೆರ್, ಕನ್ಫಿರೆ ಪಾಲೊ, ಬೆವಾ ಪಾಲೊ ಆನಿಂ ಮೀಟ್ ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿದ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಆವಾಳೆ, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕರಾ. ಬಾಣಾಲೆಂ ತಾಪಂವ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ತೇಲ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಸಾಂವ್, ಉಡ್ದಾದಾಳ್, ಚಣ್ಯಾ ದಾಳ್, ಬೆವಾ ಪಾಲೊ, ಚಣೆಂ, ತೀಳ್ ಆನಿಂ ಸುಖೆಂ ಖೊಬ್ರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಟ್’ಲ್ಲೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕನ್ಫಿರೆ ಪಾಲೊ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಣಾಲೆಂ ಸಕ್ಲಾ ದವರಿಜಯ್. ನಿವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.