ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

Friday 14 Oct 2016 1:37am
ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)
 

ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಬಾರೀಕ್ ರವೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, 1/4 ಕಪ್ ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್, 1/2 ಕಪ್ ಬೆವಾ ಪಾಲೊ (ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲೊ) 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಜಿರೆಂ, 1/2  ಕಪ್ ದಂಯ್ ಆನಿಂ ಭಾಜುಂಕ್ ತೇಲ್.

ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಪಯ್ಲೆಂ 1/2 ಕಪ್ ದಂಯಾಕ್ 1/2  ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕ್ ಕರಿಜಯ್. ಎಕಾ ಉತಳ್ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ ರವೊ, ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್, ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ಎಕಾ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಬೆವಾ ಪಾಲೊ, ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್, ಜಿರೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ವಾಟ್ ವ ಪಿಟೊ ಕರ್ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ರವ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಶಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭರ್ಸುನ್ 10 ಮಿನುಟಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಸೊಡಿಜಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೀಟ್ ಹಳ್ತ್ ಕರಾ. ಪೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ತಾಪಯಾ ಆನಿಂ ತೇಲ್ ಸಾರವ್ನ್ ಪೊಳೆ ಭಾಜಾ. ದೋನಿ ಕುಶಿಂನಿ ತೇಲ್ ಸಾರವ್ನ್ ಭಾಜ್ಲ್ಯಾರ್ ರುಚಿಕ್ ಜಾತಾತ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)

ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪೊಳೆಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೊಳ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ಘರಾಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, ಉಡ್ದಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.