ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

Saturday 8 Oct 2016 2:26am
ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)
 

ಮೊಗೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂನಿ ಖಾತಾತ್. ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋರ್ನ್’ಯಿ ಕರ್ಯೆತಾ.

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ವಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, 1/2 ಕಪ್ ಗೋಡ್, 1/2 ಕಪ್ ನಾರ್ಲ್, 1/4 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1 ಕಪ್ ದೂದ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೊ ತಾಂದು, 1 ಕುಲೆರ್ ಕಸ್ಕಸೊ, 4-5 ಎಳೊ, ಲೊಂಗಾಂ, ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಸ್ಮಿಶ್ಯೊ ಆನಿಂ ಕಾಜುಮೊಯ್.

ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೊಗ್ಯಾಚೊ ಗಿರೊಪ್, ಬಿಯೊ ಕಾಡ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಕಡ್ಚೆಂ. ಕಾಂತ್’ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್, ತಾಂದು, ಕಸ್ಕಸೊ, ಎಳೊ, ಲೊಂಗಾಂ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್ ಗಂದ್ ವಾಟುನ್ ಉಕಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಸುಂಚೆಂ. ಗೋಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂಚ್ ಖತ್ಕತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್ನ್ ದೂದ್ ಆನಿಂ ತುಪಾಂತ್ ಭಾಜ್ಲೆಲಿಂ ಕಿಸ್ಮಿಶ್ಯೊ ಆನಿಂ ಮೊಯ್ ಭರ್ಸುಂಚೆಂ.

KD

 

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.