ರಾಂದ್ಪಾ ದಾಯ್ಜ್

ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!

ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ಹಿಶಾರೆ...!

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಿಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ. ಸೂಪ್ ಬಾರಿಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಶಿಜಯ್ ಆನಿಂ ಮೀಟ್, ಗಾಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಚಡ್ ಚರಬ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ....

ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್

ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ವೊರ್ನ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಹೆಂ ಖಾಣ್, ದಾಟ್ ದೂದ್, ತಾಂದುಳ್ ಆನಿಂ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ವಾಪರ್ಚ್ಯೊ...

ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)

ಎಗ್ ಮಸಾಲಾ (Egg Masala)

4 ಮೆಜಾ ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಸಸಾಂವ್, 2 ಪಿಯಾವ್, 2 ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, 1/4 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ, 1 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಕನ್ಪಿರೆ ಪಿಟೊ, 1/2 ಚ್ಹಾಚೆಂ ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ ಪಿಟೊ, 2 ಟೊಮೆಟೋ,...

ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)

ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ (Romania Mutton Masala)

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ ಖುಶಿ. ಪೂಣ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚ್ಯೆ ಮಾಸಾಚ್ಯೆ ಖಾಣ್’ಯಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಿಶೇಸ್ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ರೊಮ್ಯಾನಿಯಾ ಮಟನ್ ಮಸಾಲಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್...

ಟೇಸ್ಟಿ ದಹಿಪುರಿ (Tasty Dahipuri)

ಟೇಸ್ಟಿ ದಹಿಪುರಿ (Tasty Dahipuri)

ದಹಿಪುರಿ ಭಾರತಾಚೆಂ ಲೋಕ್’ಪ್ರಿಯ್ ಖಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಾರೀ ಮ್ಹಜಾ ಜಾತಾ. ಗೊಡ್ಶೆಂ-ತಿಕ್ಶೆಂ ಮಿಶ್ರಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಂಯ್ ಭಾರೀ ರೂಚ್ ದಿತಾ. ಖಾರ್ಶಿ-ತಿಕ್ಷಿ ಪಾನಿಪುರಿ ವ ಬೇಲ್ ಪುರಿ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಹಿಪುರಿ...

ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ರಸಂ (Beetroot Rasam)

ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ರಸಂ (Beetroot Rasam)

ಬೀಟ್’ರೂಟ್ ಸಾಂಬಾರ್, ಹಲ್ವಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರುಚಿಕ್ ಬೀಟ್’ರೂಟಾಚೊ ರಸಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ಹಿಂವೆಂ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಭಾರೀ ಬರೊ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾತರ್ಲೊಲೊ ಬೀಟ್’ರೂಟ್, 2 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾಚ್ಯೆ ಚೂನ್, 1-2 ಕುಲೆರಾಂ ತೇಲ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಸಾಂವ್, ಜಿರೆಂ, ಹಿಂಗ್, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1-2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ...

ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ (Idli Pakoda)

ಇಡ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ (Idli Pakoda)

ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉರ್ತಾತ್. ತ್ಯೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಡಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಉಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೊಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಪಕೋಡಾ ಕರ್ನ್ ರುಚಿನ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 5 ಇಡ್ಲ್ಯೊ, 1/2 ಕಪ್ ಮೈದಾ ಪೀಟ್, 1/4 ಕಪ್ ಕೊರ್ನ್’ಪ್ಲೋರ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಮೀಟ್, ಏಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ...

ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)

ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ಪೊಳೆ (Flour Mixed Dosa)

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಖಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಪೊಳೆಯಿ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೊಳ್ಯಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತು ಘರಾಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭರ್ಶಿಕ್ ಪಿಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳಿಚೆಂ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ, ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, ಉಡ್ದಾ ಪೀಟ್ 250 ಗ್ರಾಂ...

  ಕುರ್ಕುರಿ ಬೆಂಡಾಂ (Kurkure Okra)

ಕುರ್ಕುರಿ ಬೆಂಡಾಂ (Kurkure Okra)

ಬೆಂಡಾಂ ಕಡಿ, ಧಂಯ್ ಬಜಿ ಖಾವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ಏಕ್ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಬೆಂಡಾಂ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊವಸ್ತು: 300 ಗ್ರಾಂ ಬೆಂಡಾಂ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ಲಿಂಬ್ಯಾ ರೋಸ್, 1/2 ಕುಲೆರ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ, 1 ಕುಲೆರ್ ಗರಮ್ ಮಸಾಲೊ...

 ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ (Roasted Almond)

ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ (Roasted Almond)

ಹಿಂವಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹುನ್ ಹುನ್ ಆನಿಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ರುಚಿಚೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಶಾ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ನಜೊ. ಚ್ಹಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ರೂಚ್’ಚ್ ವೆಗ್ಳಿಂ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಘರಾಚ್ ಬಾದಾಮ್ ರೋಸ್ಟ್ ಕಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪಳವ್ಯಾಂ...

ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ (Moong Dal Chakli)

ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ (Moong Dal Chakli)

ಆದಿಂ ಕೇವಲ್ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ವಿವಿಧ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಮುಗಾದಾಳಿಚ್ಯೊ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಂವ್...

ಮೆತಿ ಬಾಜ್ಯೆಜೊ ಪುಲಾವ್ (Methi Pulav)

ಮೆತಿ ಬಾಜ್ಯೆಜೊ ಪುಲಾವ್ (Methi Pulav)

ಥಂಡಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೆತಿ ಪಾಲೊ ಭಾರೀಚ್ ಬರೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತಿ ಕೊಡ್ಹು ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಯ್ನಾಂತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಮೆತಿಯೆಚೊ ಪುಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಖಾಯ್ಜಯ್. ರುಚಿಕ್ ಆನಿಂ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 200 ಗ್ರಾಂ...

ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರೋಟಾ (Coriander Leaves Paratha)

ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲ್ಯಾಚೊ ಪರೋಟಾ (Coriander Leaves Paratha)

ಹೋಟೆಲಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿವಿಧ್ ರುಚಿಚ್ಯೆ ಪರೋಟಾ ಖಾಂವ್ಕ್’ಯಿ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ತುಮಿ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರೋಟಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೆ ಪೀಟ್, 1 ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಮೊವ್ಳಿ-ಕನ್ಪಿರೆ ಪಾಲೊ,...

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್...

ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ (Milk Peda)

ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ (Milk Peda)

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಿಯಾಂಕ್, ಮುಂಬಯ್ತ್ ದುದಾಚ್ಯೆ ಪೇಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪೇಡಾ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ದುದಾಚೊ ಪಿಟೊ 300 ಗ್ರಾಂ, ತೂಪ್ 75 ಗ್ರಾಂ, ಹುನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೂದ್ 1/2 ಕಪ್, ಬಾದ್ಮಾಂ 5-10, ಕಾಜುಚ್ಯೆ...

ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Veg Gold Coin)

ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ (Veg Gold Coin)

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಂತುಯಿ ನವೆಂ ನವೆಂ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ತುಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ನವ್ಯಾ ರುಚಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಕ್ ಹಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಸಿಪಿ ಬುಕಾರ್ ಹಿ ನವಿ ರೆಸಿಪಿ ಬರಯಾ...

ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)

ಮಟನ್ ದೋ ಪ್ಯಾಜ಼ಾ (Mutton Do Pyaza)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಬಕ್ರ್ಯಾ ಮಾಸ್ – 250 ಗ್ರಾಮ್, ಪಿಯಾವ್ – 200 ಗ್ರಾಮ್, ಆಲೆಂ – 1 ಇಂಚ್, ಲೊಸುಣ್ - 6-7 ಬೊಯೊ, ಜಿರೆಂ – 1 1/2 ಕುಲೆರ್, ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ತಾಂಬ್ಡಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ - 2-3, ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ – 1/2 ಕುಲೆರ್, ಗರಮ್ ಮಸಾಲಾ...

ಕಾಜು ಮೊಯಾಂಚೊ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ (Cashew Mysore Pak)

ಕಾಜು ಮೊಯಾಂಚೊ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ (Cashew Mysore Pak)

ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯೆ ಹೆಂ ಗೊಡ್ಶೆಂ ಖಾಣ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಖಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ? ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್ 1 ಕಪ್, ಕಾಜು ಮೊಯ್ 1 ಕಪ್, ತೂಪ್ 1 ಕಪ್,...

ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

ಖಜೂರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ (Dates Biscuits)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 1 ಕಪ್, ಖಜೂರಾಚ್ಯೆ ಬಾರೀಕ್ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಯಾಚ್ಯೆ ಕುಡ್ಕೆ 1 ಕಪ್, ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್, 75 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕರ್ ಆನಿಂ 1 ಕುಲೆರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್. ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್: ಮೈದಾ ಪೀಟ್, ಸಾಕರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ದೂದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ...

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೂಪ್ (Capsicum Soup)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸೂಪ್ (Capsicum Soup)

ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಂತ್ ಜಿರ್ವಣೆಚಿ ಸಕತ್ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿಂ ಜಿಬೆಚಿ ರೂಚ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸೂಪ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮರ್ಜೆಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಸೂಪ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಸುಪಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್. ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಯಾ ಆನಿಂ...

ಚೀಜ಼್ ಪರಾಠಾ (Cheese Paratha)

ಚೀಜ಼್ ಪರಾಠಾ (Cheese Paratha)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕೊಪ್ ಗೊಂವಾ ಪೀಟ್, ¼ ಕುಲೆರ್ ಮೀಟ್, 1 ಕುಲೆರ್ ತೇಲ್ ಆನಿಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್. ಮಿಶ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್: ½ ಕೊಪ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಚೀಜ಼್, ¼ ಕೊಪ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲೊ ಪಿಯಾಂವ್, 2 ಬಾರೀಕ್ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ, ¼ ಕುಲೆರ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ....

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಬರ್ಫಿ (Cashew Burfy)

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಕಾಜುಚ್ಯೆ ಮೋಯ್, 1 ಚ್ಹಾ ಕುಲೆರ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್, 1/2 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/4 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ತೂಪ್ ಪ್ಲೇಟಿಕ್ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಸಜವ್ಣೆಕ್. ಕರ್ಚಿ ರೀತ್: ಕಾಜು ಮೋಯ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲೊರ್ ಮಿಕ್ಸರಾಂತ್ ಗಂದ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜಯ್...

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ (Paneer Butter Masala)

ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಪನೀರ್ 500 ಗ್ರಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ, ತೂಪ್ 4 ಕುಲೆರಾಂ, ತೇಲ್ 1 ಕುಲೆರ್, ಲೊಂಗಾಂಚ್ಯೆ ಖೊಲೆ 1, ಲೊಂಗಾಂ 2, ತಿಕೆ ಸಾಲ್,...

ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

ಆವಾಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುಳಿಯೊಗರೆ (Nellikai with Puliogare)

ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಸುಲಭ್ ರಿತಿನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪಿಟೊ ಹಾಡ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಳಿಯೊಗರೆ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಉರುಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ 1 ಕಪ್, ಗಾಂವ್ಟಿ ಆವಾಳೆ 1/2 ಕಪ್, ಕುಮ್ಟಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ 6, ಚಣೆಂ 1 ಕುಲೆರ್,...

ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

ರವೊ ಆನಿಂ ಬೆವಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ (Rava & Curry Leaves Dosa)

ವಯ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಪೊಳೆ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಬಾರೀಕ್ ರವೊ, 2 ಕುಲೆರಾಂ ತಾಂದ್ಳಾ ಪೀಟ್, 1/4 ಕಪ್ ಚಣ್ಯಾ ಪೀಟ್, ಮೀಟ್ ರುಚಿ ತೆಕಿದ್, 1/2 ಕಪ್ ಬೆವಾ ಪಾಲೊ (ಪೊಣ್ಣಾ ಪಾಲೊ) 2 ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ,...

ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

ಮೊಗ್ಯಾಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Cucumber Payasam)

ಮೊಗೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂನಿ ಖಾತಾತ್. ತಾಚೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋರ್ನ್’ಯಿ ಕರ್ಯೆತಾ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 2 ವಾಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊಗಿಂ, 1/2 ಕಪ್ ಗೋಡ್, 1/2 ಕಪ್ ನಾರ್ಲ್, 1/4 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1 ಕಪ್ ದೂದ್, 1 ಕುಲೆರ್ ಭಿಜಯಿಲ್ಲೊ ತಾಂದು, 1 ಕುಲೆರ್...

ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೊ ಹಲ್ವಾ (Coconut Halwa)

ದಸರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಖಾಣಾಂ ಘರಾಂನಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂತು ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಾರ್ಲಾಚೊ ಹಲ್ವಾ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಸುಲಭ್! ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ಖೊಬ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಚೂನ್, 1 ಕಪ್ ಸಾಕರ್, 1/2 ಕಪ್ ಉದಾಕ್, ಇಲ್ಲೊ ಎಳಾಂಚೊ ಪಿಟೊ...

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ (Capsicum Kachori)

ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಚಡಾವತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ತ್ಯೆಂಯಿ ಘರಾಚ್ ಸುಲಾಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್’ಯಿ ಖುಶಿ. ತಶೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಚೋರಿ ಕರ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮೈದಾ 250 ಗ್ರಾಂ, 5-6 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ (ಧಾಕ್ಟ್ಯೊ), ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ಯೊ ಶಿಂದ್’ಲ್ಲ್ಯೊ...

ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ (Rava Roti)

ಆಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಸಕಾಳಿಂ ವ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚ್ಹಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ರವ್ಯಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: 1 ಕಪ್ ರವೊ, 3 ಕುಲೆರಾಂ ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್, ಆಲೆಂ...

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ (Moong Dal Payasam)

ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾ. ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮುಗಾ ದಾಳಿಚ್ಯಾ ವೊರ್ನಾಚಿ ರೆಸಿಪಿ. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು: ಮುಗಾದಾಳ್ 2 ಕಪ್ಪಾಂ (250ಗ್ರಾಂ), ನಾರ್ಲಾ ಚೂನ್ 1 ಕಪ್, ರುಚಿ ಪುರ್ತೆಂ ಗೋಡ್, ಎಳೊ, ಏಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್, 10 ಕಿಸ್ಮಿಸ್ಯೊ...

loader

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.