ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಖೈದಿ

Wednesday 19 Aug 2015 3:33am
ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಖೈದಿ
 

ಬೆಳಗಾಂವ್: ಆಯ್ತಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ದಾಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಸಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್, ಹಾಚೆರ್ ಸಹ ಖೈದಿಂನಿ ಜೈಲಾಂತ್’ಚ್ಚ್ ಕಠೀನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ.
    ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಕೆಟಿಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಧಾರುಣ್ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹ ಖೈದಿಂನಿ ಆಶೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ. 
    ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 24 ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ ಬಂಧಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ, ಸೊಮರಾ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ವ್ಹೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂದಿ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.