ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್

Monday 17 Aug 2015 3:49am
ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸ್: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್
 

ಅಬುದಾಬಿ: ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್(ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ) ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಬುದಾಭಿ ಪಾವ್ಲಾ ಆಸೊನ್ ಯುವರಾಯ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮದ್ ಝಾಯಿದ್ ಹಾಣೆಂ ತಾಕಾ ವೈಭವಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ.
    ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಯುವರಾಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೋದಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ತಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಸಂಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲ್ತಲೊ.
    34 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಿವಂಗತ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿನ್ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಭೇಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.