ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!

Thursday 13 Aug 2015 12:53pm
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಮುಕಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ.
    ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಹೆಂ. ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚಲಿ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ರುಮಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ.
    ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂನಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಚಲಿ ಕಾಂಪೊನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಧ್ಯಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, 33 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಹೇಶ್ ಕೊರ್ವಾನಿ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ!
    ಪೋಷಕಾಂನಿ ಆತಾಂ ಧ್ಯಾನ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆ ವಿರುದ್ದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ. ತೀವ್ರ್ ಆಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ, ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್

ಟ್ಯೂಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ, ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಟ್ರಕ್ಕಾನ್, ಬೈಕಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬೈಕಾರ್ ಸವಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ರಾಮ್’ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಾಚ್ಯಾ ಬಸ್’ಸ್ಟೋಪಾಲಾಗಿಂ ಬೈಕಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾನ್...

ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಪರಾಮಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ಲಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಪರಾಮಶೆನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ಲಿ!

ಲಂಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್, ಆಪ್ಲಿ ಏಕ್ ಹಾಟ್ ತಸ್ವೀರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಚುಕಿನ್ ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಿ ಚೂಕ್ ಆಚಾನಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಏಕ್’ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಪರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಇಕ್ರಾವಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ಚಲಿಯೆಚಿ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಬೊಟಾಂ, ಹೆಬ್ಬೆಟಾಚ್ಯಾಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಲಾಂಬ್!

ಚಲಿಯೆಚಿ ಪಾಯಾಂಚಿ ಬೊಟಾಂ, ಹೆಬ್ಬೆಟಾಚ್ಯಾಕೀ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಲಾಂಬ್!

ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಕರ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ತೈವಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಹಿಣೆಂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ಚಾ Dcard ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬ್ಲೊಗಾಂತ್...

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾ

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಜ್ಯೊ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಖಂಚಾಯಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಷೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಅರ್ಜಿ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ!?

ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ!?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾರ್ಲ್’ಬೊರೊ ಏಕ್. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚಿ ಫಾಯ್ದೊ ಘೆವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಎಕಾ ಪುರುಷ್ ಸ್ಟ್ರಿಪರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್...

ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಕಳಂಕ್!

ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಕಳಂಕ್!

ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸಾಸಾಂತ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂದಾಕ್ ಕಳಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕಿನ್ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಡೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್ಲಾ ಖಂಯ್. ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ...

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿ ವಿರೋಧ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೆಂ ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ರೊತಾಚೆ ಮಾರ್!

ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ರೊತಾಚೆ ಮಾರ್!

ಪದ್ವಿ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಂನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ತಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕೀ 99 ರೊತಾಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಇರಾನ್’ಚ್ಯಾ ಕ್ವಾಜ್ವಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ; ದ.ಕ. ನಂ.1

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ; ದ.ಕ. ನಂ.1

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.’ಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ (12’ವಿ) ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂತು ಆಮ್ಚೊ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲಾ. ಠಕ್ಕ್ಯಾವಾರ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ 57.02. ತಾಂತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಎಕಾ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ!

ಎಕಾ ಕೆಸಾಚಾ ಅಂತರಾರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ!

ಏಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಳಾಯ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತೆಣೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಕೆಸಾಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮಧು ವಿಹಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ...

ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ

ಧಾವಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫೇಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮೈಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾನ್ ಪೋನ್ ಕರ್ನ್ ಫಲಿತಾಂಶ್...

ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್

ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಎಕಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಂಗ್, ಹಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ...

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಅವ್ಘಡಾಂತ್’ಯಿ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್

ಜೀವನಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಸ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಯುವಜನಾಂಗ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸ್ವತ: ಅವ್ಘಡಾಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್, ವಡಿಲಾಂಕ್ ದೂಖ್ ದಿತಾತ್. 11 ವಿಚ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 2 ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ತಾತ್

ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ, ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ತಾತ್

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣಾನ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜವಾಹರ್’ಲಾಲ್ ವಿ.ವಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಅಡ್ಡೊ ಜಾಲಾ, ಥಂಯ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಜೊ ತಸಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಚಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕಾಂನಿ ಬಹಿರಂಗ್....

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ!

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಕೊಣ್’ಯೀ ಮಾನ್ ದೀನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಚೀನಾಚ್ಯಾ ಮೆಂಗ್ಚೆಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಂಜಿನ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮರಣ್

ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ಮರಣ್

ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಆಜ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊನ್ ದುಖಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪದ್ವಿ ಶಿಕಾಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿನ್ ವೀಜ್ ವಾಯರ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಜೀವ್’ಚ್ ಗೆಲಾ. ಮೈಸೂರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಂಜನಗೂಡು ಶಹರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಿಟಿಜನ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್!

ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ದುಡು ಜಮೊ ಕರ್ನ್, ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ. ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟೊಂಚೆ ಗೀತಾ (19) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣಿ ದುಡು ಜಮವ್ನ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.