ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!

Thursday 13 Aug 2015 12:53pm
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್!
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬೂದ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪುಣ್, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಮುಕಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ತುಮಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ? ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ.
    ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಾಲಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಹೆಂ. ಸೊಮಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚಲಿ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ರುಮಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚಿ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ.
    ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೋಷಕಾಂನಿ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಚಲಿ ಕಾಂಪೊನ್ ರಡ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಧ್ಯಾನ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ ಶಿಕ್ಷಕ್, 33 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮಹೇಶ್ ಕೊರ್ವಾನಿ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಚಲಿಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ!
    ಪೋಷಕಾಂನಿ ಆತಾಂ ಧ್ಯಾನ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆ ವಿರುದ್ದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ. ತೀವ್ರ್ ಆಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.