ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !

Friday 7 Aug 2015 3:56am
ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !
 

    ಪೂಜಾ ಕರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.
    ಬಹರಜ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಗಡ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಬಂಬಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ಪುಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್   ಸರಯೂ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ.
    ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಘರಾ ಕಳಯ್ಲಾ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತನ್ಕಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.