ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !

Friday 7 Aug 2015 3:56am
ಪೂಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ !
 

    ಪೂಜಾ ಕರ್ನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಂತ್ರವಾದಿನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಮಾನವೀಯ್ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.
    ಬಹರಜ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಗಡ್ ಜಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ 65 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಬಂಬಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮಾಂತ್ರಿಕಾನ್ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಕ್ ಪುಜಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್   ಸರಯೂ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ.
    ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆನ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಘರಾ ಕಳಯ್ಲಾ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ತನ್ಕಿ ಚಾಲು ಆಸಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್

ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಶೀಬಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮಹಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಚುಕ್ಲಾಂ. 2 ಲೊರಿಂನಿ 900 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಬೋಂಬ್ ರಿತಿನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನೆಪ್ರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್, ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳೊನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾನ್ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್...

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್, ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ನಿಂದಾ ಕರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಹಪಾಠಿ ವಿರೋಧ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಚೆಂ ದೂರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆನ್ನೈ ಮುಳಾಚೊ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆರೋಪಿ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ’ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಂತ್’ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ!

ಮಹಾರಾ‍‍ಷ್ಟ್ರಾ ಪುಲ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಮ್ಯುನೇಶನ್ ಡಿಪ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, 17 ಜಣ್ ಮೆಲೆ ಆನಿ 19 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ಚಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್, 1.30 ಥಾವ್ನ್ 2 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಬಂದೂಕ್/ಪಿಸ್ತುಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಫೊರ್ಚುನಾರ್ ಕಾರ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ!

ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊಗಾಂ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇ ಔಟಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತೆಂ ಕಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜಕೀಯ್ ದ್ವೇಷಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಉಜೊ: ತೆಲಾಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಕೆನಾಡಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಉಜೊ: ತೆಲಾಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ

ಸಾಧಾರಣ್ 12,000 ತೆಲಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಜ್ಯೆ ರೆಂವೆರ್ ಬಾಂದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾನಿ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಸ್ತಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಫೊರ್ಟ್ ಮೆಕರ್ರಿ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ, ತೊ ಅಜೂನೀ ಪಾಲ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಾ ಕುಶಿಕ್ ಧಾಂವತ್ತ್...

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಅವಲಂಬನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆಯಿ ಉಣೆಂ, ಪೋಟ್’ಬರ್ ಜೆವಾಣ್’ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್...

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ರಾತಿಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಳಖ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಆನಿ ವಸ್ತು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ರಾತಿಂ ಇತರ್ ದೊಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳಖ್ ಧರ್ನ್...

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಾಡತ್ ವ್ಹೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಖಂಚಿ ಪುರಾ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್’ಯಿ...

ಟರ್ಕಿನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಟರ್ಕಿನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲೆಂ

ಟರ್ಕಿ ಆರ್ಮಿನ್ ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಡಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಚೆರ್ ವಾರ್ಯಾ ದಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 55 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಿರಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆರ್ ದಾಹೇಶ್ ಆತಂಕಿಚೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್...

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ನಿಯಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕ್ರಮಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 50 ಜಣ್ ಯುವತಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್...

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

ಎಕಾ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿನ್ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಅಘಾತ್’ಕಾರಿ ಖಬಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ 39 ಬೆಟಾಲಿಯನಾಚೊ ಕರ್ನಲ್...

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನ್’ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸವೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್...

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್, ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮೇಟ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್’ಚ್. ಅಶೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್...

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಟೈಲರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಂಗೇಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬೇಲ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಟೈಲರ್, ದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಜೋರ್ಡರ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉಜ್ಯಾನ್ 6 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲೆಂ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬರೇಲಿ ನಗರಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ವಾತ್ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆವಯ್, 17 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.